Zastrzeżenia Prawne

1. Warunki ogólne 

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym PergamonMED Sp. z o. o. są publikowane dla celów informacyjnych. Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność PergamonMED Sp. z o. o.

 

2. Wyłączenie odpowiedzialności

PergamonMED Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania serwisu, w szczególności wynikające z:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych
  • niemożności korzystania z serwisu, braku do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie
  • operacyjnego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji, korekty oraz błędu

3. Warunki użytkowania serwisu

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem PergamonMED Sp. z o. o. jako źródła informacji. 

Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych zawartych w serwisie w celach komercyjnych oraz poprzez wtaczanie ich w serwisy WWW w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną część. Zabrania się także bez zgody PergamonMED Sp. z o. o. wielokrotnego lub systematycznego pobierania elementów z witryny, elementów nawet nie chronionych, pobieranie których mogłoby powodować szkodę. Użyte znaki i symbole w serwisie PergamonMED Sp. z o. o. są prawnie chronionymi znakami towarowymi. Wszelkie zminay ich kształtu i kolorystyki są zabronione.

Jednocześnie zezwala się na wykorzystywanie treści zawartych w serwisie www.pergamonmed.com na następujących warunkach:

  • prezentowana będzie całość wykorzystywanej informacji, bez zmian, skrótów i przeróbek
  • wykorzystywana informacja będzie w całości odnośnikiem do serwisu PergamonMED Sp. z o. o.
  • zamieszczona informacja może być wykorzystywana w celach naukowych lub badawczych z zastrzeżeniem operacyjnego charakteru tej informacji
  • zezwala się na umieszczenie we własnej witrynie części materiałów PergamonMED Sp z o. o., o ile zostało to wyrażone w sposób jawny

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (przetwarzanie lub/i wykorzystywanie danych) umieszczonych w serwisie (nazwiska, lub/i dane osobowe pracowników PergamonMED Sp. z o. o.) są dopuszczalne, jeżeli wyrazi na to zgodę osoba, której to dane dotyczą. PergamonMED Sp. z o. o. zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie i w każdym zakresie.